قبل از اجرای پیچ ورول پلاک باید در نظر داشت که از چه نوع ابزاری مناسب برای انجام کار یعنی پیچ ورول پلاک سنگ نمای ساختمان جهت مهکم کردن سنگ وجلوگیری از سقوط ان هنگام حواث غیر مترقبه باید مورداستفاده قرار گیردتا از وارد شدن تنش های غیر مجاز وشل شدن سنگ نما پیشگیری شود    

هر۵۰سانت از سنگ نمای ساختمان یک پیچ شش یا هفت سانتی گالوانیزه نصب میگرددکه اگر ابعاد سنگ نما کوچکتر از ۵۰ سانت باشد روی  هر پلاک دو عدد پیچ زده میشود برای ثابت کردن سنگ روی نما در سنگهای کمتر از ۱۰سانتی متر  مانند ستونها وقاب پنجره ها ابتدا با دریل معمولی سنگ را سوراخ کرده وبدون ضربه وارد سنگ شده زمانی که به بتن پشت سنگ رسید از دریل چکشی برای سوراخ کردن بتن استفاده میشود

بعد از سوراخ کردن رولپلاک مخصوص در سوراخ مربوط قرارداده وپیچ ۶یا ۷ سانتی را در رولپلاک قرار داده و با پیچ بند انرا سفت کرده وبا بتونه همرنگ سنگ روی ان پوشیده میشود