امروزه تکنیکهای ایمنی دست یابی با طناب ،کار در ارتفاع وامداد به خاطر امنیت بالا،هزینه های کم وقابلیت دسترسی بیشتر بشدت مورد توجه مدیران ارشد ومسٔولین امور ایمنی در سراسر جهان وایران قرار گرفته اند.

irataچیست؟

کسانی که تا به حال از خدمات وامکانات دستیابی با طناب بهره نبرده اند معمولا چنین دیدگاههایی دارند:

....این کار خطرناک به نظر میرسد....

ایااینکه از ان بالا اویزان شوند ایمن است...؟

چگونه میشود وقتی به طناب اویزان هستم کار هم انجام دهیم؟

استدلال هایی که توسط متخصصین شرکتهای کار در ارتفاع داده میشود این است :کار با طناب مانند هر کار دیگری دارای خطرات خود است اما با دسته بندی وشناسایی خطرات ومدیریت ریسک ونحوه پیشگیری از بروز خطر،این رشته کاری نه تنها دارای ایمنی بسیار بالا است بلکه توانسته است تا حد بسیار قابل قبولی به هدف اصلی خود که همانا کار بدون حادثه است نزدیک شود

the safety techniques to achieve the ropes ,work at height vamdad for high security,low cost access capabilities more highly regarded senior executives around the world and iran are individuals responsible for safety.

what irata?

those who had not benefited from the services and facilites with a rope usually have access to such views:

...it seems dangerous....

ayaaynkh is safe to hang it up...?

how do im hanging rope work todo together?

albe to be very acceptable to its orginal purpose,which is to be approached without incident.