به کلیه مراحل فرود از یک ارتفاع معین وبه نقطه صفر وعبورهای عرضی وبه وسیله ابزار الات تخصصی کار در ارتفاع را راپل میگویند

all landings of a certain height and width by means of special zero point vbvrhay the work altitude rapple sur veyed say