دفتر مرکزی: ستارخان بازارچه ستارخان طبقه اول پ 337